SMĚRNICE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

STRUČNÝ PŘEHLED O OCHRANĚ ÚDAJŮ

OBECNÉ INFORMACE

Následující informace poskytují stručný přehled o tom, co se děje s vašim osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Osobní údaje znamenají veškeré údaje, na základě nichž můžete být identifikováni jako fyzická osoba. Podrobnější informace viz naše Směrnice o ochraně soukromí, která je uvedena za tímto textem.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Kdo odpovídá za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Údaje na těchto webových stránkách zpracovává jejich provozovatelem. Jeho kontaktní údaje naleznete na [výtisku] těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Vaše údaje jsou shromažďovány na jedné straně tehdy, když nám je poskytnete, například když je uvedete v kontaktním formuláři.

Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem zaznamenaným našimi IT systémy, když navštívíte webové stránky. V tomto případě se jedná hlavně o technické údaje (např. o údaje o internetovém vyhledávači, o operačním systému nebo o času prohlížení určité webové stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile se přihlásíte na tyto webové stránky.

Za jakým účelem používáme vaše údaje?
Máte právo kdykoli obdržet bezplatnou informaci o původu vašich uložených osobních údajů, o jejich příjemci a účelu jejich uložení. Máte rovněž právo požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů. Pokud jste dali souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požádat o omezení zapracování vašich osobních údajů. Máte i právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené na výtisku? v souvislosti s těmito a dalšími otázkami souvisejícími s ochranou údajů.

HOSTING

Digimagical

Hosting našich webových stránek zajišťuje společnost Digimagical GmbH, Legstattgasse 4-6/C25, 3001 Mauerbach, Rakousku (dále jen „Digimagical“) jako společný správce pro účely prezentace obsahu našich webových stránek. Když navštěvujete naše webové stránky, Digimagical shromažďuje údaje o různých serverových logových souborech, včetně vaší IP adresy. Všechen obsah je poskytován ze serverů v EU.

Podrobnější informace o zabezpečení a ochraně naleznete ve směrnici Digimagical o ochraně soukromí (Privacy Policy): https://www.digimagical.com/privacy.

Platformu Digimagical používáme na základě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na zajištění toho, aby byly naše webové stránky prezentovány co možná nejspolehlivěji. Je-li vyžadován příslušný souhlas, jsou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR a § 96 odst. 3 TKG, pokud takový souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k údajům o zařízení uživatele (např. otisk prstů (fingerprinting) zařízení) dle definice uvedené v TKG. Takový souhlas může být kdykoli odvolán.

Zpracování údajů

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu vyžadovanou právními předpisy o ochraně údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a s GDPR.

OBECNÁ OZNÁMENÍ A POVINNÉ INFORMACE

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a s touto směrnicí o ochraně údajů.
Když používáte tyto webové stránky, dochází ke shromažďování nejrůznějších osobních údajů. Osobní údaje jsou takové údaje, na základě nichž můžete být identifikováni jako fyzická osoba. Tato Směrnice o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a jak tyto údaje používáme. Vysvětluje rovněž, jak a za jakým účelem jsou tyto údaje shromažďovány.
Rádi bychom poukázali na to, že při přenosu údajů po internetu (např. e–mailem) se mohou objevit mezery v zabezpečené. Absolutní ochranu údajů proti přístupu třetích osob nelze zajistit.

OZNÁMENÍ O SPRÁVCI

Osoba odpovědná za zpracování údajů na těchto webových stránkách:

Telefon: +43 50 390 22000#E-mail: datenschutz [at] vig [dot] com
E-mail: datenschutz [at] vig [dot] com

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, které sama nebo spolu s jinými osobami rozhoduje o účelem a prostředcích zpracování osobních údajů (například jmen, e-mailových adres apod.).

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Není-li v této Směrnici o ochraně údajů uvedena konkrétnější doba uchovávání údajů, budou vaše osobní údaje u nás uchovávány do doby, kdy zanikne účel pro jejich zpracovávání. Jestliže předložíte odvodněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem povolené důvody k uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňové nebo obchodní legislativy); v druhém uvedeném případě budou údaje vymazány okamžikem, kdy tyto důvody přestanou platit.

OBECNÉ INFORMACE O PRÁVNÍM ZÁKLADU PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Pokud jste dali souhlas se zpracováváním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR nebo § 165, odst. 3 TKG 2021, nebo čl. 9, odst. 2, písm. a GDPR, jestliže se jedná o zpracovávání zvláštní kategorií údajů dle čl. 9, odst. 1 GDPR. Dáte-li výslovný souhlas s předáním osobních údajů do třetích zemí, je takové zpracovávání prováděno rovněž na základě čl. 49, odst. 1 písm. a GDPR. Pokud jste vyjádřili souhlas s uchováváním cookies nebo s přístupem k údajům ve vašem zařízení (např. prostřednictvím tzv. fingerprintingu zařízení), jsou údaje zpracovávány rovněž na základě § 96, odst. 3 TKG (rakouského zákona o telekomunikacích). Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, zpracováváme je na základě čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR. Pokud jsou vaše údaje nezbytné pro plnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6, odst. 1, písm. c GDPR. Údaje mohou být dále zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na základě čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Informace o právním základu příslušném pro každý jednotlivý případ jsou uvedeny v následujících odstavcích této Směrnice o ochraně údajů.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu údajů.

E-mail: datenschutz [at] vig [dot] com

OZNÁMENÍ O PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO SPOJENÝCH STÁTŮ A JINÝCH TŘETÍCH ZEMÍ

Používáme mimo jiné i nástroje od společností se sídlem v USA nebo v jiných třetích zemích, které neposkytují zabezpečení podle právních předpisů o ochraně údajů. Jsou-li tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány do těchto třetích zemích a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili na to, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s úrovní ochrany v EU. Například v USA jsou společnosti povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste vy jako subjekt údajů mohli proti tomu podniknout právní kroky. Proto nelze vyloučit, že úřady v USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají a trvale uchovávají vaše údaje uložené na serverech v USA za účelem monitorování. Na tyto zpracovatelské aktivity nemáme žádný vliv.

ODVOLÁNÍ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Mnoho úkonů souvisejících se zpracováním údajů lze vykonávat pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Vše, co k tomu potřebujete, je zaslat nám neformální e-mail. Tímto odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů zpracocáváných do okamžiku takového odvolání.

PRÁVO VZNÉST VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ
ÚDAJŮ A PROTI PŘÍMÉMU MARKETINGU (ČL. 21 GDPR)

V případě zpracovávání údajů dle čl. 6, odst. 1, písm. e nebo f GDPR máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. To platí rovněž pro profilování na základě těchto ustanovení. Příslušný právní základ pro zpracování lze nalézt v této Směrnici o ochraně údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže můžeme prokázat závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jestliže je takové zpracování prováděno pro určení, výkon nebo obhajoby právních nároků (námitka dle článku 21, odst. 1 GDPR).

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového přímého marketingu, včetně s ním souvisejícího profilování. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje nebudou již používány pro účely přímého marketingu (námitka dle čl. 21, odst. 2 GDPR).

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U PŘÍSLUŠNÉHO DOZOROVÉHO ORGÁNU

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státu jejich obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká jiných správních nebo soudních prostředků nápravy.

PRÁVO OBDRŽET OSOBNÍ ÚDAJE

Máte právo na to, aby byly údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plenění smlouvy, předány vám nebo třetí osobě v běžném strojově čitelném formátu.   Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to učiněno pouze v tom rozsahu, v němž to bude technicky proveditelné.

ŠIFROVÁNÍ SSL NEBO TLS

Z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, například objednávek nebo dotazů, které nám posíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení můžete poznat podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://" na https://, a podle symbolu zámku na adresním řádku vašeho prohlížeče. Je-li aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou být údaje, které nám předáváme, přečteny třetími osobami.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM, NA JEJICH VÝMAZ A OPRAVU

V rámci příslušných právních předpisů máte právo kdykoli obdržet bezplatnou informaci o vašich uchovávaných osobních údajích, jejich původu, účelu jejich zpracování a v příslušných případech i právo na opravu těchto údajů. Za tímto účelem i za účelem dalších otázek o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adresu uvedenou ve výtisku.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adresu uvedenou ve výtisku. Právo omezit zpracování existuje v těchto případech:

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, tyto údaje mohou být uchovávány, ale mohou být zpracovány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo na ochranu práv jiné fyzické osoby nebo z důvodu závažného veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

NÁMITKA PROTI REKLAMNÍM E-MAILŮM

Tímto vznášíme námitku proti používání kontaktních údajů zveřejněných jako součást povinnosti pořídit výtisk za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních materiálů, například prostřednictvím spamových e-mailů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

SERVEROVÉ LOGOVÉ SOUBORY

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a uchovává informace na tzv. serverových přihlašovacích souborech, která nám automaticky zasílá váš prohlížeč. Jedná se o tyto informace:

Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji údajů.

Shromažďování těchto údajů vychází z čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek, pro něž musí být shromažďovány serverové logové soubory.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme uchovávat údaje z formuláře, včetně kontaktních údajů, které do něho zaznamenáte, za účelem zpracování dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáme dále bez vašeho souhlasu.

Upozorňujeme, že může být pro nás nezbytné předat tyto údaje za účelem zpracování vašeho dotazu partnerským společnostem (např. společnostem, které zajišťují pronájem nebo správu majetku).

Zpracování těchto údajů vychází z čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, jestliže se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je nezbytná pro realizaci opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech zpracováváme tyto údaje na základě našeho oprávněného zájmu na účinném vyřizování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR) nebo vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR). Tento souhlas může být na požádání kdykoli odvolán.

Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, zůstanou uchovány u nás, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo pokud zanikne účel, pro něž jsou uchovávány (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Mandatorní právní ustanovení – zejména retenční lhůty - zůstávají nedotčeny.

DOTAZ PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU, TELEFONU NEBO FAXU

Budete-li nás kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím faxu, budeme uchovávat a zpracovávat všechny výsledné osobní údaje (jméno, dotaz) za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje nepředáme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů vychází z čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR, jestliže se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je nezbytná pro realizaci opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech zpracováváme tyto údaje na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování dotazů, které jsou nám adresovány (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR), pokud je to vyžadováno.

Údaje, které nám předáte v rámci kontaktu ohledně dotazu, zůstanou uchovány u nás, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo pokud zanikne účel, pro něž jsou uchovávány (např. poté, co vyřídíme vaši žádost). Mandatorní právní ustanovení, zejména retenční lhůty, zůstávají nedotčeny.

COOKIES A SLEDOVÁNÍ

Jak změnit nastavení vašich cookies

Při vaší první návštěvě našich webových stránek se automaticky objeví banner týkající se cookies (Cookie-Consent), kde můžete akceptovat používaní cookies pro sledovací technologie uvedené v seznamu (možnost „Accept all“ – Přijmout vše) nebo zvolit pouze vybrané kategorie cookies, kromě cookies nezbytných k provozování stránek (možnost „Accept selection“ – Přijmout výběr). Nedáte-li souhlas, budou na vašem konečném zařízení uloženy pouze nezbytné funkční cookies. Po uplynutí platnosti souhlasu s cookies, výmazu cookie týkající se souhlasu nebo po změně obsahu, který se zakládá na daném souhlasu, se objeví nová obrazovka.

Chcete-li změnit nastavení svých cookies, klikněte na [privacy settings] (nastavení ochrany údajů).

Pokud následně odvoláte souhlas s určitými cookies. nebudeme je nadále používat při budoucích návštěvách našich webových stránek. Upozorňujeme však, že Wiener Städtische / Vienna Insurance Group nemůže z technických důvodů vymazat cookies, které jsou již uloženy v našem systému (těch, které patří do kategorií cookies týkajících se externích služeb). Doporučujeme, abyste je vymazali manuálně prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče nebo s použitím příslušných rozšíření prohlížeče.

Můžete rovněž konfigurovat svůj prohlížeč tak, aby vůbec neuchovával cookies  a/nebo vymazat již uložené cookies. Můžete rovněž používat moderní webové prohlížeče, které obsahují technologii ITP/ETP/TP (například Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), jež automaticky vymazávají cookies. Všechny obecně užívané prohlížeče vám umožňují blokovat ukládání všech cookies nebo cookies pocházejících od třetích osob.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory ukládané ve vašem zařízení (PC/laptop, tablet nebo chytrý telefon). Tyto textové soubory stáhne váš prohlížeč při vaší první návštěvě našich webových stránek. Když se opět přihlásíte na tyto webové stránky se stejným zařízením nebo prohlížečem, budou cookie a uložené informace zaslány zpět příslušné webové stránce, která je vyprodukovala (tzv. cookie první strany - first party cookie) nebo budou zaslány jiném webovým stránkám, jimž náležejí (cookies třetích osob - third party cookie). V důsledku toho webové stránky „rozpoznají“, že se jedná o stejného uživatele, a přizpůsobí podle tohoto prezentaci webového obsahu. Cookies mohou být používány pro mnoho dalších účelů, například k zajištění funkčnosti, bezpečnosti a k usnadnění používání internetových služeb, k analýze návštěvnosti a funkčnosti internetové služby. Cookies nemohou získat přístup k žádným jiným údajům na vašem počítači, nemohou je číst ani upravovat.

Mnoho cookies na našich webových stránkách jsou dočasné, tzv. session cookies, které vymazány okamžitě poté, co opustíte naše webové stránky. Trvalé cookies na druhé straně zůstávají ve vašem počítači v závislosti na času automatického výmazu, který je v nich stanoven, nebo dokud je manuálně nevymažete ve svém prohlížeči. Tyto trvalé cookies používáme k tomu, abychom vás rozpoznali při vaší příští návštěvě našich webových stránek. Údaje z těchto cookies mohou být požity pro statistické, marketingové a personalizační účely.

Oznámení o souhlasu: Cookies používáme v souladu s právními předpisy. Proto získáváme předchozí souhlas od uživatelů, s výjimkou případů, v nichž to není zákonem vyžadováno. Takový souhlas není vyžadován zejména tehdy, kdy je získání a přečtení informací, včetně cookies, zcela nezbytné k tomu, aby byla uživateli poskytnuta výslovně vyžádaná internetová služba. Uživatelé jsou jednoznačně informováni o takovém odvolatelném souhlasu, který obsahuje informaci o užívání příslušných use. Můžete dát souhlas s nastavením všech cookies nebo provést jejich výběr. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit.

Povolení používat cookies je v Rakousku praveno § 96, odst. 3 zákona o telekomunikacích z roku 2003 (TKG 2003).

Co nastane, když neakceptuji Cookies?

Cookies můžete blokovat nebo můžete vymazat ty, které již byly uloženy ve vašem počítači. Jestliže se chcete dozvědět více o nastavení těchto kroků, použijte funkci Nápověda (Help) ve vašem prohlížeči. Abychom co možná nejvíce usnadnili uživatelům tuto funkci, používáme občas i tzv. nástroj správy cookies (cookie management tool) (Commanders Act Trustmanager) od našeho zpracovatele údajů, společnosti Fjord Technologies (France) jako službu určenou ke správě souhlasů), jímž můžete ještě jednodušeji spravovat nastavení cookies. Za účelem správy svého nastavení požívejte své nastavení ochrany údajů [privacy settings].

Upozorňujeme, že blokování nebo výmaz cookies může ovlivnit vaši aktivitu na internetu a znemožnit vám plně využít našich internetových nabídek a služeb.

Používání cookies a jiných sledovacích nástrojů

Cookies a jiné sledovací nástroje používáme k těmto účelům:

Svým souhlasem s používáním cookies nám pomáháte zlepšovat služby a vlastnosti našich internetových nabídek (webových stránek a aplikací), abychom vám mohli poskytovat optimální uživatelské zážitky. Za tímto účelem my i naši partneři uchováváme osobní technické údaje, které se týkají zařízení, zájmů a chování uživatele pro marketingové, analytické a optimalizační účely.

Upozorňujeme, že poskytovatelé těchto služeb nastavují ve vašem zařízení své vlastní cookies. Kromě toho mohou být tyto údaje spojovány s informacemi z jiných zdrojů. To platí zejména tehdy, když si vy sami vedete účet u poskytovatele dané služby a jste v době návštěvy našich webových stránek přihlášeni k takovému účtu.

Dáte-li souhlas s používáním cookies, rádi bychom nás informovali, že v závislosti na zemi sídla dále uvedených poskytovatelů služeb mohou být údaje předávány a zpracovány na serverech, které se nacházejí mimo Evropskou unii. V takovém případě existuje riziko toho, že nebude zachována požadovaná úroveň ochrany údajů stanovená GDPR a že může být bráněno nebo nemožné vymáhat vaše práva.

Cookies, k nimž je vyžadován souhlas, spouští služba Commanders Act TagCommander, kterou poskytuje francouzská společnost Fjord Technologies. Pokud tedy dáte souhlas s nastavením cookies, souhlasíte rovněž se spouštěním těchto cookies ze strany tohoto tag manažera.

Dotčené údaje

Údaje o využívání webových stránek (např. doba přístupu na ně, dále údaje o webových stránkách, na něž bylo kliknuto, použité internetové služby).
Komunikační údaje (např. informace o užívaném zařízení, IP adresa)

Dotčené fyzické osoby

Uživatelé našich internetových služeb (webových aplikací a aplikací pro chytré telefony)
Účel zpracování: zobrazování našich webových stránek, nabízení obsahu a aplikací, zlepšování našich webových stránek, zajištění provozu našich aplikací a webových stránek.

Právní základ

Oprávněný zájem, čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR
Pokud neobdržíme vás souhlas s nastavením cookies, je základem pro zpracování vašich údajů náš oprávněný zájem na zvyšování kvality a usnadnění užívání našich webových stránek, zejména jejich obsahu a vlastností. Námitku proti používání cookies z naší strany na základě našeho oprávněného zájmu můžete vznést prostřednictvím bezpečnostních nastavení vašeho prohlížeče. Tam máte možnost uvést, zda vůbec nepřijímáte cookies nebo zda je přijmete pouze na požádání, nastavit cookies tak, aby byly po uzavření vašeho prohlížeče vymazány. Budou-li cookies na našich webových stránkách deaktivovány, může to omezit plnou funkčnost webových stránek.

Souhlas, čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR, resp. § 165 Abs. 3 TKG 2021
Pokud vás před návštěvou našich webových stránek požádáme o to, abyste na svém zařízení nastavili určité cookies, spočívá právní základ v souhlasu, který dáte. V rámci procesu udělování souhlasu vás budeme podrobně informovat o tom, které poskytovatele používáme. If neudělíte souhlas, budou nastaveny pouze tzv. technicky nezbytné cookies, které jsou vyžadovány pro řádné fungování našich webových stránek a jejich zobrazování na vašem prohlížeči. Pokud jste dali souhlas s nastavením cookies, máte možnost jej kdykoli odvolat.

Commanders Act Tagmanager

Pokud udělíte souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje pomocí služby Commanders Act TagCommander poskytované naším zpracovatelem údajů, společností Fjord Technologies, 3 bis Rue Taylor 75010 Paříž, Francie, jakožto společní správci pro účely spouštění, správy a kontroly jiných služeb na našich webových stránkách. V tomto konkrétním případě budou služby spravovány prostřednictvím funkce TagCommander. Pokud neposkytnete souhlas, bude to mít naprosto stejný vliv na příslušné služby. Svůj udělený souhlas můžete odvolat pomocí změny nastavení ochrany údajů [privacy settings].

Funkci TagCommander umožňujeme shromažďovat údaje o spojení a údaje z vašeho prohlížeče. Tyto údaje využívá společnost Fjord Technologies k dalšímu rozvoji služeb.

V dalších odstavcích naleznete podrobné informace o cookies a službách užívaných pro jednotlivé účely.

Nezbytné funkční cookies

Když užíváme nezbytné funkční cookies a pluginy, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem toho, abychom mohli poskytovat základní funkce našich webových stránek a služeb, o něž jste požádali (systémové cookies), a dočasně ukládat vaše nastavení cookies. Nebudou-li použity systémové cookies, bude to mít za následek omezení funkcí, například nebude možno použít oblast, do níž se přihlásíte.

Konkrétní účel jednotlivých cookies je uveden v následující tabulce (Druhy údajů, doba uchovávání, příjemci).

Právním základě pro zpracování vašich údaj při používání nezbytných funkčních cookies je náš oprávněný zájem na poskytování plně funkčních webových stránek, aplikací a služeb, které požadujete, jakož i na dočasném uchovávání vašeho nastavení cookies (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR, § 165, odst. 3 TKG 2021).

Druhy údajů, doba uchovávání, příjemci

Na našich webových stránkách jsou používány tyto nezbytné funkční cookies:

Cookies týkající se služeb externích poskytovatelů

Cookies z těchto nástrojů nastavují poskytovatelé služeb, které používáme na webových stránkách, abychom vám umožnili používat například obsah internetového magazínu, informační videa, video poradu, propagační videa nebo interaktivní mapy/trasy (např. k hledání obchodních lokalit).

Tyto cookies jsou schopny sledovat váš prohlížeč přes jiné webové stránky a vytvořit profil vašich zájmů. Pokud nepovolíte tyto cookies, nebudete moci používat nebo zobrazovat si tyto nástroje a obsah.

Rádi bychom upozornili, že nemáme žádný vliv na zpracovávání osobních údajů těmito službami, ani kompletní znalost rozsahu, účelu a doby uchovávání.

Integrace mapovací služby Google Maps

Pokud udělíte souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje společně se službou Google Maps, kterou poskytuje společnost Google LLC se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“), za účelem zobrazování interaktivních map na našich webových stránkách.

Této službě umožňujeme shromažďovat údaje z vašeho webového prohlížeče a umístit reklamní cookie. Umístěním reklamních cookies může Google spočítat ID jednotlivých uživatelů pro všechny uživatele. Tyto osobní údaje, které jsou vhodné k jedinečné identifikaci, jsou poté zpracovány v rámci reklamní sítě provozované Google.

Jestliže Google dále nezávisle zpracovává dané údaje, zejména v rámci své reklamní sítě, nese za to výhradní odpovědnost. Podrobnosti lze nalézt ve směrnici Google o ochraně údajů.

Pokud nedáte souhlas, bude to mít pouze ten následek, že nebudete mít k dispozici službu Google Maps. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí změny nastavení Směrnice o ochraně soukromí.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas daný dle § 165, odst. 3 TKG 2021 nebo čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Právním základem pro předávání údajů do USA je váš souhlas dle čl. 49, odst. 1, písm. a ve spojení s čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Před udělením vašeho souhlasu jsme vás již informovali tom, že USA nemají takovou úroveň ochrany údajů, která odpovídá standardům EU. Přístup k vaším údajům mohou získat zejména tajné služby USA, aniž byste byli o tom informování a aniž byste mohl í proti tomu podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr rozhodl o neplatnosti předchozího rozhodnutí o adekvátnosti (Štítu na ochranou soukromí).

Integrace protispamové ochrany Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany vstupů na naše webové stránky můžeme používat službu Google reCAPTCHA kterou poskytuje společnost Google LLC se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Užívání této služby umožňuje rozpoznat, zda je příslušný vstup lidského původu nebo zda je zneužit automatickým strojovým zpracováním.

Pokud je nám známo, je společnosti Google předáván URL refereru, IP adresa, údaje o chování návštěvníků webových stránek, o operačním systému, přihlížeči a délce návštěvy, zobrazovací pokyny a skripty, chování uživatele a pohyby jeho myši v rámci checkboxu reCAPTCHA.

Google používá takto získané údaje k digitalizaci knih a jiných tiskovin a k optimalizaci takových služeb jako Google Street View a Google Maps (např. rozpoznávání čísla domu a názvu ulice).IP adresa předávaná jako součást reCAPTCHA nebude spojována s jinými údaji Google, ledaže se během užívání plug-inu reCAPTCHA přihlásíte ke svému účtu Google. Pokud chcete deaktivovat tento přenos a zamezit Google, aby uchovával údaje o vás a o vašem chování na našich webových stránkách, musíte se před návštěvou našich webových stránek nebo použitím plug-inu reCAPTCHA odhlásit z Google.Údaje získané prostřednictvím služby reCAPTCHA jsou používány v souladu s užívacími podmínkami Google.

Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro předávání údajů do USA je váš souhlas dle čl. 49, odst. 1, písm. a ve spojení s čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR. Před udělením vašeho souhlasu jsme vás již informovali tom, že USA nemají takovou úroveň ochrany údajů, která odpovídá standardům EU. Přístup k vaším údajům mohou získat zejména tajné služby USA, aniž byste byli o tom informování a niž byste mohl í proti tomu podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr rozhodl o neplatnosti předchozího rozhodnutí o adekvátnosti (Štítu na ochranou soukromí).

Právní základ pro zpracování údajů představuje váš souhlas dle § 165, odst. 3 TKG 2021 nebo čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR.

VIG Fund a.s.
Templová 747/5
Staré Město
110 00 Prague 1
Czech Republic