Impressum & právní upozornění

Informace podle § 5 zákona o elektronickém obchodu
Impressum podle § 24 zákona o sdělovacích prostředcích
Zveřejnění podle § 25 mediálního zákona
Zveřejnění podle § 14 Obchodní zákoník
Podmínky používání

PROVOZOVATEL WEBOVÝCH STRÁNEK, VLASTNÍK MÉDIÍ A VYDAVATEL:

VIG AM Services GmbH

Společnost s ručením omezeným se sídlem 1010 Vídeň, Schottenring 30, zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod značkou FN 428678 I Předmět podnikání: Poradenství v oblasti nemovitostí
IČO: ATU69377845
Adresa: Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakousko
Telefonní číslo: +43 50 390 20393
E-mail: michael.pauli@vig.com
Editor: Michael Pauli
Adresa redakce: Schottenring 30, 1010 Vídeň, Rakousko
Web designer: OPEN BRAND DESIGN GMBH, St.-Ulrichs-Platz 4/1 1070 Vídeň, Rakousko
Člen Rakouské spolkové hospodářské komory (Wirtschaftskammer Österreich)
Dozorčí orgán: Městský obvodní úřad pro 1. a 8. obvod
Přístup k živnostenským předpisům: www.ris.bka.gv.at

Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti na online platformě EU pro podávání stížností: http://ec.europa.eu/odr.
Stížnosti můžete zasílat také na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Podmínky používání

INFORMACE

Účelem těchto webových stránek je poskytnout informace o nemovitosti Life Building C, Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4-Michle Česká republika a související informace. Tyto informace nejsou nabídkou v právním smyslu.

ZODPOVĚDNOST

Informace na těchto webových stránkách byly pečlivě připraveny a jsou průběžně aktualizovány. Společnost VIG AM Services GmbH však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Společnost VIG AM Services GmbH se snaží, aby byly webové stránky vždy  dostupné, ale nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich částečnou nebo celkovou nedostupnostani za neaktuální obsah nebo odkazy, které již nejsou k dispozici. Informace obsažené na webových stránkách v žádném případě nepředstavují právní, investiční nebo jiné poradenství.

Společnost VIG AM Services GmbH v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku používání informací nebo materiálů na těchto webových stránkách nebo odkazů na jiné webové stránky.

VIG AM Services GmbH nezaručuje, že informace, software nebo jiné materiály dostupné prostřednictvím jejích webových stránek neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti.

GENDROVĚ SPECIFICKÉ OZNAČENÍ

Z důvodu lepší čitelnosti nedochází k gendrově specifickému rozlišování. Za účelem rovného zacházení se odpovídající pojmy v zásadě vztahují na obě pohlaví.

COPYRIGHT

Struktura a obsah těchto webových stránek jsou chráněny autorskými právy. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je použití textového nebo obrazového materiálu povoleno pouze se souhlasem společnosti VIG AM Services GmbH.

Příjemci údajů

Informace dle čl. 13. odst. 1, písm. e) Nařízení (EU) 2016/679 – Všeobecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) (Stav k březnu 2020)

Zpracování vašich osobních údajů má zásadní význam pro ověření, správu a zodpovězení vašich dotazů prostřednictvím těchto webových stránek. Z důvodu široké škály různých dotazů, týkajících se našich budov, a podmínek právního rámce, může být nezbytné předat vaše údaje různým příjemců. V dalších odstavcích naleznete více informací o kategoriích příjemců, jimž můžeme předat vaše údaje.

K předání samozřejmě dojde pouze tehdy, je-li to nezbytné k tomu, abychom zodpověděli váš dotaz nebo pokud existuje právní povinnost, převažující oprávněné zájmy z naší strany nebo ze strany třetí osoby, kterou musíme splnit , nebo pokud jste s tím dali souhlas.

Ve všech těchto případech budou vaše osobní údaje předány nebo poskytnuty pouze v absolutně minimálním požadovaném rozsahu a v žádném případě nebudou předány nebo poskytnuty jako celek, nýbrž pouze ty osobní údaje, které jsou vyžadovány ke splnění  konkrétního účelu.

V závislosti na jednotlivých případech mohou být vaše osobní údaje předány následujícím třetím osobám zejména v tomto kontextu:

Zpracovatelé z VIENNA INSURANCE GROUP

Jedna z našich základních zásad spočívá v tom, že důležité údaje zpracováváme pro své obchodní účely sami, nebo zadáváme toto zpracování specializovaným společnostem v rámci naší korporace v Rakousku a v České republice. To se týká následujících společností, které je nutno považovat, podle právních předpisů o ochraně údajů, za zpracovatele dle definice v čl. 28 GDPR:

Naším poskytovatelem IT služeb je společnost twinformatics GmbH, Obere Donaustraße 63, 1020 Vídeň, Rakousko. K hlavním úkolům, které plní twinformatics GmbH, patří vývoj softwaru a provozování a údržba našich IT systémů. twinformatics GmbH je certifikována dle ISO 27001:2013, což zaručuje maximální zabezpečení a ochranu údajů. Všechna naše datová centra se nacházejí v Rakousku.

Za správu majetku v souvislosti s našimi budovami odpovídá společnost VIG AM Real Estate, a.s. Templová 747/5 Staré Město110 00 Praha 1, Česká republika. K jejím úkolům patří spolupráce s odpovědnými týmy správy majetku a s realitními makléři.

Předávání údajů nezávislému správci


Následující příjemci nejsou zaměřeni na zpracovávání údajů. Proto se nejedná o zpracování ve smyslu právních předpisů o ochraně údajů, nýbrž o využití služeb externího specialisty s nezávislým správcem nebo o předání požadovaných údajů nezávislému správci. V určitých případech můžeme nebo musíme předávat vaše osobní údaje těmto kategoriím příjemců:

Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Údaje budou předávány do zemí mimo EU nebo EHP (tzv. třetích zemí), pokud je to nezbytné k plnění vašich příkazů (například platebních), pokud je to stanoveno zákonem (např. v případě požadavků daňového výkaznictví, dle GSMG nebo FATCA), nebo pokud jste s tím souhlasili.

Na základě vaší žádosti, může být nezbytné předání údajů do třetích zemí za účelem smluvního plnění, pokud se jedná  o smlouvy se zahraničním prvkem nebo o pojistnou událost, která nastala v zahraničí nebo která obsahuje zahraniční prvek. Takové předání se může týkat nejen kategorií příjemců uvedených v seznamu pro tuzemnské účely, ale také společností, které se zabývají optimalizací obchodních výdajů a které zkoumají přesnost a nezbytnost zahraničních faktur a vypořádání pojistných událostí, k nimž došlo v zahraničí, a zařizují vyúčtování se zahraničními poskytovateli zdravotní péče.

Za účelem zpracování dat nebudou vaše osobní údaje předány mimo Evropskou unii - kromě výše uvedených výjimek.

Změny a doplnění informací

Tato informace nahrazuje všechny předchozí verze. Vyhrazujeme si právo ji v případě potřeby měnit a doplňovat.

VIG Fund a.s.
Templová 747/5
Staré Město
110 00 Prague 1
Czech Republic

Consumers have the possibility to submit complaints to the EU online complaint platform:
http://ec.europa.eu/odr.
You can also send any complaints to the above e-mail address